Prowadzimy stały nabór na wszystkie semestry


        Szczegółowe informacje pod numerem 790 878 991

 

REKRUTACJA - WARUNKI PRZYJĘCIA 

Do liceum mogą być przyjęte
• osoby dorosłe
• oraz mające 16-17 lat w przypadkach szczególnych.
Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zawodowej.

Prowadzimy stały nabór na wszystkie semestry.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zawodowej
  • 2 zdjęcia

Druk podania jest dostępny w sekretariacie szkoły. 

W sprawie zapisu do szkoły prosimy o kontakt w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu - 790 878 991, 607 135 126.

PRZEBIEG NAUCZANIA

Nauka trwa 2 lata po szkole zawodowej, 3 lata po szkole podstawowej i gimnazjum. 

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej: cztery razy w miesiącu - w czwartki  i soboty, systemem wykładowym.

Każdy semestr kończą egzaminy semestralne. 

Słuchaczowi przysługuje legitymacja oraz zaświadczenia do Krus oraz Zus.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

OPŁATA ZA SZKOŁĘ

Jednorazowa opłata - wpisowe - wynosi 50zł. Słuchacz ma obowiązek comiesięcznej opłaty czesnego w kwocie 140 zł (do 30 każdego m-ca za miesiąc bieżący) przez okres 12 miesięcy  danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania wpłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki. Informujemy, iż istnieje możliwość wpłaty czesnego na konto szkoły.

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Głownie
nr konta: 52 8787 0000 0000 2785 2000 0001

W tytule wpłaty proszę wpisać: „CZESNE” oraz podać swoje imię i nazwisko.

Zgodnie ze Statutem Szkoły trzymiesięczne opóźnienie w płatnościach jest podstawą do skreślenia z listy słuchaczy.

ZALICZENIE SEMESTRU

Podstawą klasyfikowania słuchacza na kolejny semestr są  egzaminy semestralne z wszystkich obowiązkowych zajęć. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest:
1. Uczęszczanie na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć.
2. Złożenie prac kontrolnych w terminie wyznaczonym przez nauczycieli i uzyskanie pozytywnej oceny. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.08.2010 r. słuchacz, który nie spełnił w/w warunków nie otrzymuje promocji na semestr kolejny i zostaje skreślony z listy słuchaczy. Słuchacz może powtarzać semestr tylko jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.

USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI
Obowiązkowa obecność w każdym miesiącu musi wynosić minimum 50%. Słuchacz ma obowiązek na bieżąco usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach. Dopuszcza się usprawiedliwienia w postaci: zwolnienia lekarskiego, zwolnienia z zakładu pracy, samodzielnie napisanego usprawiedliwienia, telefonicznego usprawiedliwienia. Do każdego usprawiedliwienia należy dodać informację: „Zobowiązuję się do samodzielnego uzupełnienia treści zagadnień zrealizowanych podczas mojej nieobecności na zajęciach.” Usprawiedliwienia należy składać w sekretariacie.

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE SŁUCHACZY

Źródło: Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.) z późniejszymi zmianami.

1. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. Podstawą  klasyfikowania  słuchacza  w  szkole  dla  dorosłych  są  egzaminy  semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz złożenie pracy kontrolnej w terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym konsultacje i uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze  co  najmniej  50%  czasu  przeznaczonego  na  te  konsultacje,  oraz  uzyskał z  wymaganych ćwiczeń  i  prac  kontrolnych oceny pozytywne. Słuchacz ma obowiązek na bieżąco usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach. Dopuszcza się usprawiedliwienia w postaci:
a.       zwolnienia lekarskiego;
b.      zwolnienia z zakładu pracy;
c.      samodzielnie napisanego usprawiedliwienia;
d.      telefonicznego usprawiedliwienia;
Do każdego usprawiedliwienia należy dodać informację: „Zobowiązuję się do samodzielnego uzupełnienia treści zagadnień zrealizowanych podczas mojej nieobecności na zajęciach.”

3. Słuchacz w szkole  dla  dorosłych,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do egzaminu  semestralnego  w  wyznaczonym  terminie,  zdaje  ten  egzamin  w  terminie  dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru  jesiennego  nie  później  niż  do  końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

4. Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej przeprowadza się po zrealizowaniu semestralnego materiału nauczania z danego przedmiotu, nie później jednak niż w ostatnim tygodniu przed zakończeniem semestru. Termin ostatniego egzaminu nie może przypadać później niż dwa dni przed radą klasyfikacyjną.

5. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił powyższych warunków, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

6. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

7. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza, uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.

8. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

 
Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 24Wszystkich: 26449