REKRUTACJA - WARUNKI PRZYJĘCIA 

Do liceum mogą być przyjęte

• osoby dorosłe
• oraz mające 17 lat w przypadkach szczególnych

W sprawie zapisu ucznia niepełnoletniego prosimy rodzica/opiekuna o kontakt telefoniczny pod numerem 790 878 991

Prowadzimy stały nabór do wszystkich klas. Przyjmujemy również uczniów w trakcie semestru z innych szkół średnich: liceów dziennych, techników dla młodzieży oraz liceów dla dorosłych. 

Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zawodowej.

W sprawie zapisu do szkoły prosimy o kontakt telefoniczny, by uzgodnić spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie. 

Telefon:  607 135 126 lub 790 878 991


WYMAGANE DOKUMENTY

  • świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zawodowej
  • 2 zdjęcia

Przy zapisie obowiązuje opłata wpisowego - 200 zł.


PRZEBIEG NAUCZANIA

Nauka trwa:

4 lata dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej
3 lata dla absolwentów szkoły zawodowej (słuchacz przyjmowany jest na 3 semestr Liceum dla Dorosłych).

Rok szkolny dzieli się na semestry. Semestr zimowy trwa od 1 września do 31 stycznia; semestr letni trwa od 1 lutego do 31 sierpnia (zajęcia do czerwca). 

Zajęcia obejmują 4 lub 5 zjazdów w miesiącu, w czwartki od godz. 15.40  i soboty od godz. 8.00. Terminarz zjazdów  ---> tutaj

Promowanie następuje po każdym semestrze (egzaminy semestralne). 

Przedmioty nauczane w Liceum:  język polski, język angielski, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości - (wykaz przedmiotów nauczanych w poszczególnych semestrach tutaj)

Słuchaczowi przysługuje legitymacja oraz zaświadczenia do Krus oraz Zus. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.


ZALICZENIE SEMESTRU

Zasady zaliczenia semestru:

1. Obecność na zajęciach. Nieobecność na zajęciach uniemożliwia dokonanie klasyfikacji, co skutkuje niepromowaniem na wyższy semestr. Słuchacz, który nie ma wymaganej frekwencji (tj. obecności w wymiarze minimum 50% z każdego przedmiotu), jest z danego przedmiotu nieklasyfikowany. Nie będzie miał prawa zdawania egzaminów w terminie dodatkowym i poprawkowym. W konsekwencji nie dostanie promocji i zostanie skreślony z listy słuchaczy lub będzie powtarzał semestr.

2. Pozytywna ocena z prac kontrolnych. Tematy prac podawane są przez nauczycieli na zajęciach instruktażowych. 

3. Pozytywnie zaliczona sesja egzaminacyjna. Sesja kończy semestr. Egzaminy semestralne przerowadzane są z wszystkich obowiązkowych zajęć. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki składa się z części ustnej i pisemnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne przeprowadza się w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych jest: 

1. Uczęszczanie na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć z każdego przedmiotu.
2. Złożenie prac kontrolnych w terminie wyznaczonym przez nauczycieli i uzyskanie pozytywnej oceny.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.08.2010 r. słuchacz, który nie spełnił w/w warunków nie otrzymuje promocji na semestr kolejny i zostaje skreślony z listy słuchaczy.  Słuchacz może powtarzać semestr tylko jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.


OPŁATA ZA SZKOŁĘ

Jednorazowa opłata przy zapisie do szkoły - wpisowe - wynosi 200 zł. Miesięczna opłata czesnego wynosi 180 zł. Słuchacz ma obowiązek terminowej opłaty czesnego - do ostatniego dnia bieżącego miesiąca - przez okres 12 miesięcy danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania opłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki. Trzymiesięczne opóźnienie w płatnościach jest podstawą do skreślenia z listy słuchaczy.

Informujemy, iż istnieje możliwość wpłaty czesnego na konto szkoły. W tytule wpłaty proszę wpisać: „CZESNE za (miesiąc)" oraz podać swoje imię i nazwisko.


NUMER KONTA SZKOŁY

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Głownie    Nr konta: 52 8787 0000 0000 2785 2000 0001

 

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 105531