EGZAMIN MATURALNY 2021

EGZAMIN W TERMINIE POPRAWKOWYM dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego dla zdających egzamin poprawkowy - 10 września 2021.

 


Zmiany w zasadach przystępowania do egzaminu maturalnego w 2021 r.

W 2021 r. zniesiony został obowiązek przystąpienia do:
a) części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych
b) części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla tych osób, które:
a) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu lub przedmiotów, lub
b) są obowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania
postanowień umowy międzynarodowej (dotyczy Título de Bachiller).
Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych
1. Jeżeli w 2021 r. przystępujesz do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, musisz przystąpić tylko do części pisemnej egzaminu z:
a) języka polskiego na poziomie podstawowym
b) matematyki na poziomie podstawowym
c) języka obcego na poziomie podstawowym (możesz wybrać jeden spośród następujących języków: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).
2. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musisz z wszystkich przedmiotów, o których mowa w pkt 1 i  uzyskać minimum 30%
punktów możliwych do zdobycia.
4. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych i uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości, możesz
w 2021 r. ponownie przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu (jednego lub więcej), jeżeli chcesz podwyższyć uzyskany
wcześniej wynik.
5. Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych, ale nie uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości,
możesz w 2021 r. przystąpić do egzaminu z tych przedmiotów, z których nie zdałeś(-łaś) egzaminu w latach ubiegłych.
6. Jeżeli w ubiegłych latach nie zdałeś(-łaś) tylko egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka obcego, a z wszystkich
pozostałych egzaminów obowiązkowych uzyskałeś(-łaś) co najmniej 30% punktów – w 2021 r. otrzymasz świadectwo dojrzałości
(pytanie D2).
7. Jeżeli w ubiegłych latach przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego w „starej” formule (z roku 2014), ale nie uzyskałeś(-łaś)
świadectwa dojrzałości, to w 2021 r. musisz przystąpić do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w formule z 2021 r.
Jeżeli do egzaminu z któregoś przedmiotu będziesz przystępować po raz trzeci lub kolejny (czwarty, piąty itd.) – musisz za
egzamin z tego przedmiotu wnieść opłatę.


Komunikat Dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu: tutaj

 


Wskazówki dla słuchaczy, zdjących egzmin z języka angielskiego:

  1. Korzystajcie ze zbioru stron, aplikacji oraz ćwiczeń online, które ułatwią i usystematyzują przygotowania do egzaminu maturalnego w zakresie zwiększenia zasobu środków leksykalnych, np.: https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets https://padlet.com/nowaera/matura
  2. Oprócz aktywnej pracy na zajęciach, pracujcie samodzielnie nad rozwiązywaniem jak największej ilości podobnych arkuszy egzaminacyjnych, korzystając z bazy CKE: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/
  3.  Podejmijcie próbę napisania wypowiedzi pisemnej (jest to dla Was 10 cennych punktów).

 


Zadania dla maturzystów

Na stronie CKE maturzyści znajdą zbiory zadań do powtarzania materiału ze wszystkich przedmiotów. Warto zapoznać się nimi pod linkiem - zbiory zadań dla maturzystów.

W każdym zbiorze, oprócz zadań, zamieszczone są wskazówki, ich rozwiązania oraz same rozwiązania.

Dostępne są też filmy o części ustnej egzaminu z języka polskiego, np. język polski i filmy o błędach, jakie maturzyści często popełniają, rozwiązując zadania z języka polskiego, chemii czy biologii - filmy różne.

Informatory maturalne: pobierz tutaj

Zachęcamy maturzystów do skorzystania z ćwiczeń online, które ułatwią przygotowania do egzaminu maturalnego z języka angielskiego:

https://padlet.com/nowaera/matura

https://quizlet.com/NowaEra/folders/destination-matura-nowa-era/sets 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-1/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-2/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/41119641/sets

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/matura-focus-level-4/sets

ico

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 9Wszystkich: 87059