Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głownie


95-015 Głowno, Plac Wolności 11/13

tel.  790 878 991, 607 135 126

 


Dyrektor szkoły: Jadwiga Pawlicka

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głownie

Dane teleadresowe:

95-015 Głowno

Plac Wolności 11/13

telefon: 790 878 991

e-mail: loglowno@loglowno.pl

Adres strony www: loglowno.pl


Dla osób z niepełnosprawnościami

O nas - tekst do odczytu maszynowego

O nas - tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR)


 

Sposób załatwiania spraw w  Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Głownie

Sekretariat czynny codziennie po uprzednim umówieniu telefonicznym oraz zgodnie z harmonogramem zajęć w godzinach:  

Czwartek: 15.00 - 21.30

Sobota: 8.00 – 15.30

Sekretariat szkoły:

 1. Przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
 2. Wykonuje zapisy oraz wypisy słuchaczy.
 3. Wydaje legitymację, indeks, zaświadczenia dla słuchaczy.
 4. Wydaje duplikaty dokumentów. Osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć w sekretariacie szkoły stosowne podanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wydawania duplikatów jest odpłatny.
 5. Wykonuje zadania i inne polecenia zlecone przez Dyrektora oraz wynikające z działalności statutowej szkoły.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o kolejności i sposobie ich załatwiania.


Zasady naboru

Do liceum mogą być przyjęte

 • osoby dorosłe
 • oraz mające 17 lat w przypadkach szczególnych

W sprawie zapisu ucznia niepełnoletniego prosimy rodzica/opiekuna o kontakt telefoniczny pod numerem 790 878 991.

Prowadzimy stały nabór do wszystkich klas. Przyjmujemy również uczniów w trakcie semestru z innych szkół średnich: liceów dziennych, techników dla młodzieży oraz liceów dla dorosłych.  Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zawodowej.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub zawodowej
 • 2 zdjęcia

W sprawie zapisu do szkoły prosimy o kontakt telefoniczny, by uzgodnić spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie. 


Status prawny

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkolą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, ponadgimnazjalną, prowadzoną przez mgr Jadwigę Pawlicką.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

Przedmiot działalności i kompetencje

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z uprawnieniami szkoły publicznej w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Przedmiot działania, cele i zadania znajdują się w Statucie szkoły. 

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest prowadzona przez podmiot jednoosobowy Jadwiga Pawlicka.

Szkoła nie posiada majątku opisanego w art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. d, czyli pochodzącego ze źródeł z art. 6 ust. 1 pkt 5 lit a - c.

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor – kompetencje Dyrektora
 2. Rada Pedagogiczna – kompetencje Rady Pedagogicznej

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Głownie: mgr Jadwiga Pawlicka

 • telefon: 790 878 991
 • e-mail: loglowno@loglowno.pl

Tryb działania

Liceum działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Szkoła zatrudnia następujących pracowników pedagogicznych: nauczyciele.

W naszej Placówce nie istnieje Samorząd Uczniowski ani Rada Słuchaczy.

Szkoła nie zatrudnia  pracowników niepedagogicznych.

Zamówienia publiczne

Obecnie nie jest prowadzone żadne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty pracy

Obecnie nie jest prowadzony nabór na stanowisko urzędnicze.


Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:

 1. księga słuchaczy
 2. księgi arkuszy ocen
 3. księga zarządzeń Dyrektora Szkoły
 4. księga korespondencji
 5. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
 6. uchwały Rady Pedagogicznej
 7. rejestr wydanych legitymacji słuchaczy
 8. ewidencja świadectw szkolnych

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie liceum.


Podmiot udostępniający informacje:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głownie

odpowiada: Jadwiga Pawlicka


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w Głownie, Plac Wolności 11/13. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem email: loglowno@loglowno.pl.

 2. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz szczególnych przepisów wykonawczych, a także obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
d) w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

– dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
– żądania ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

8.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


 
ico

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 138491