Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4.04.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8.02.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre materiały graficzne zostały opublikowane w sposób niedostępny cyfrowo.
 • Część plików do pobrania nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Wybrane treści na stronie nie posiadają prawidłowej struktury technicznej.
 • Wybrane odsyłacze będące w treści mogą nie posiadać prawidłowego opisu odnośnika.
 • Strona nie jest całkowicie responsywna na urządzeniach mobilnych.
 • Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 8.02.2023.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jadwiga Pawlicka, loglowno@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 7908787991. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej  lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dojazd do budynku szkoły

  Obok budynku znajduje się przystanek busa na trasie Łódź- Głowno - Łowicz. 

 2. Dostępność wejścia

  Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się przy Placu Wolności 11/13. Wejście jest ogólnodostępne. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. Brak windy, klatka schodowa z szerokimi schodami. 

 3. Dostępność parkingu

  Parking znajduje się obok budynku, z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

 4. Dostępność toalety

  Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

 5. Utrudnienia

  W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 6. Obsługa osób słabosłyszących

  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 138491