WARUNKI PRZYJĘCIA 

Prowadzimy stały nabór do wszystkich klas. Przyjęcie odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej, branżowej lub zawodowej. Przyjmujemy również uczniów w trakcie roku szkolnego z innych szkół: liceów dziennych, zaocznych oraz szkół branżowych.

Do liceum mogą być przyjęte osoby mające 17 lat w przypadkach szczególnych.  W sprawie zapisu ucznia niepełnoletniego prosimy rodzica/opiekuna o kontakt telefoniczny pod numerem 790 878 991. 

W sprawie zapisu do szkoły prosimy o kontakt telefoniczny, by uzgodnić spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie. Telefon:  790 878 991 lub 607 135 126. 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej, branżowej lub zawodowej.
  • 2 zdjęcia
  • Przy zapisie obowiązuje jednorazowa opłata wpisowego - 200 zł.

PODANIE

Podanie o przyjęcie do szkoły pobierz -----> tutaj 

Podanie o przyjęcie do szkoły ucznia niepełnoletniego pobierz ----> tutaj 


OPŁATA ZA SZKOŁĘ

Miesięczna opłata czesnego wynosi 250 zł. Słuchacz ma obowiązek terminowej opłaty czesnego - do ostatniego dnia bieżącego miesiąca - przez okres 12 miesięcy danego roku kalendarzowego. W przypadku nieuregulowania opłaty czesnego w terminie naliczana jest kara w wysokości 20 złotych za każdy miesiąc zwłoki oraz nie wydaje się zaświadczeń do  KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki. Trzymiesięczne opóźnienie w płatnościach jest podstawą do skreślenia z listy słuchaczy.

Wpłaty czesnego można dokonać na konto szkoły. W tytule wpłaty proszę wpisać: „CZESNE za (miesiąc)" oraz podać swoje imię i nazwisko.

NUMER KONTA SZKOŁY:  52 8787 0000 0000 2785 2000 0001


O SZKOLE 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Głownie powstało w 1997 roku i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Kuratora Oświaty. Zapewniamy dostęp do edukacji tym wszystkim, którzy pragną w bezstresowych warunkach zdobyć średnie wykształcenie. Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie i przyjazna atmosfera. Wielu z ponad 700 naszych absolwentów zdało egzamin maturalny i kontynuowało naukę w szkołach policealnych oraz na studiach wyższych. Niezależnie od wieku warto podjąć trud nauki, by zdobyć wykształcenie - fundament osobistej oraz zawodowej samorealizacji.

PRACUJESZ I CHCESZ SIĘ UCZYĆ? NASZA SZKOŁA JEST DLA CIEBIE!

Uzyskanie wykształcenia średniego zwiększa szanse na awans zawodowy lub zmianę pracy na lepszą. Nasi słuchacze to często osoby podejmujące pracę zawodową, mające rodziny, dlatego nauka w naszej szkole odbywa się w trybie zaocznym, który pozwala na pogodzenie nauki z pracą oraz innymi obowiązkami. Zajęcia prowadzone są średnio co dwa tygodnie (4 lub 5 zjazdów w miesiącu, w czwartki i soboty, wg harmonogramu zjazdów). Taki system kształcenia sprzyja osobom pracującym - pozwala podnieść swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. Zapewniamy materiały do zajeć oraz wypożyczamy podręczniki. Zajęcia prowadzone są systemem wykładowym. Liceum wydaje zaświadczenia o kontynowaniu nauki do ZUS i KRUS.  

LOKALIZACJA TO NASZ KOLEJNY ATUT 

Nasza szkoła mieści się w centrum Głowna, tuż obok jest przystanek bus na trasie Łowicz - Łódź.


PRZEBIEG NAUCZANIA

Nauka trwa:

4 lata dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej
3 lata dla absolwentów szkoły branżowej i zawodowej (słuchacz przyjmowany jest do drugiej klasy, na 3 semestr Liceum dla Dorosłych).

Rok szkolny dzieli się na semestry. Semestr zimowy trwa od 1 września do 31 stycznia; semestr letni trwa od 1 lutego do 31 sierpnia (zajęcia do czerwca). 

Zajęcia obejmują 4-5 dni nauki w miesiącu, w czwartki od godz. 15.40  i soboty od godz. 8.00. Terminarz zajeć  ---> tutaj

Promowanie następuje po każdym semestrze (egzaminy semestralne). 

Wykaz przedmiotów nauczanych w poszczególnych semestrach 

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. polski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. angielski

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

geografia PR

 

biologia

biologia

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

biologia PR

historia

historia

historia

historia

historia

historia

historia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

chemia

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

fizyka

historia i teraźniejszość

historia i teraźniejszość

PR - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia

 

podstawy przedsiębiorczości

podstawy przedsiębiorczości

informatyka

informatyka

 
Słuchaczowi przysługuje legitymacja oraz zaświadczenia do Krus oraz Zus. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.


ZALICZENIE SEMESTRU

Zasady zaliczenia semestru:

1. Obecność na zajęciach. Nieobecność na zajęciach uniemożliwia dokonanie klasyfikacji, co skutkuje niepromowaniem na wyższy semestr. Słuchacz, który nie ma wymaganej frekwencji (tj. obecności w wymiarze minimum 50% z każdego przedmiotu), jest z danego przedmiotu nieklasyfikowany. Nie będzie miał prawa zdawania egzaminów w terminie dodatkowym i poprawkowym. W konsekwencji nie dostanie promocji i zostanie skreślony z listy słuchaczy lub będzie powtarzał semestr.

2. Pozytywna ocena z prac kontrolnych. Tematy prac podawane są przez nauczycieli na zajęciach instruktażowych. 

3. Pozytywnie zaliczona sesja egzaminacyjna. Sesja kończy semestr. Egzaminy semestralne przerowadzane są z wszystkich obowiązkowych zajęć. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki składa się z części ustnej i pisemnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne przeprowadza się w formie ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych jest: 

1. Uczęszczanie na zajęcia w wymiarze co najmniej 50% zajęć z każdego przedmiotu.
2. Złożenie prac kontrolnych w terminie wyznaczonym przez nauczycieli i uzyskanie pozytywnej oceny.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.08.2010 r. słuchacz, który nie spełnił w/w warunków nie otrzymuje promocji na semestr kolejny i zostaje skreślony z listy słuchaczy.  Słuchacz może powtarzać semestr tylko jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w Głownie, Plac Wolności 11/13. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem email: loglowno@loglowno.pl.

 2. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz szczególnych przepisów wykonawczych, a także obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
d) w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

– dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
– żądania ich sprostowania,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

8.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ico

Nowości

 

 

Wizyt:
Dzisiaj: 23Wszystkich: 137380